Jdi na obsah Jdi na menu
 

 


V pondělí 14.6. navštívilo naší školku úžasné divadlo - v hlavní roli velké marionety, pohádka o princezně se dětem moc líbila a těšíme se na další návštěvu.

246708b8-7bac-48fb-a3d7-84faf2706fff.jpg

16.6.2021


 

Ve dnech 2. a 16. 5. 2021 proběhl zápis do mateřské školy.

Těší nás zájem rodičů a zároveň nás velmi mrzí, že kapacita naší školky není větší a nemohli jsme přijmout všechny děti.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021.docx

 

Rozhodnutí o nepřijetí si rodiče vyzvednou od 1. - 3.6. od 12:00 do 15:00 

Nevyzvednuté rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno Českou poštou ( do vlastních rukou ) ve čtvrtek 3.6.2021 po 15 hodině

Rozhodnutí o přijetí rodiče obdrží na informační schůzce 15.6.2021 v 15:00

1.6.2021


Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 6. května 2021 bylo vydáno: Ve všech krajích, včetně Zlínského, je možné přikročit k uvolněním opatření ve školství.

MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDOU OTEVŘENY V BĚŽNÉM REŽIMU PRO VŠECHNY DĚTI  od 10.5.2021 - bez povinnosti testování dětí.

Všechny děti budou mít automaticky přihlášenou stravu přes portál Strava.cz - v případě, že dítě v pondělí 10.5. nepřijde do MŠ - si stravu prosím odhlaste: 

1. přes aplikaci Strava.cz | Přihlášení

2. přes mobilní telefonní číslo: 733 139 673

3. přes email: sj.manesova@ms-kromeriz.cz

I nadále platí: 

 • do MŠ nebudou přijaty děti s příznaky respiračních onemocnění
 • nošení respirátoru v prostorách MŠ ( neplatí pro děti navštěvující MŠ )
 • dezinfekce rukou u vstupu

6.5.2021


 

Vážení rodiče,

v době letních prázdnin od 12.7. do 13.8.2021 bude Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvková organizace uzavřena.

Náhradní provoz bude zajišťovat:

 • 12.7. - 30.7.2021 Mateřská škola Spáčilova
 • 2.8. - 13.8.2021   Mateřská škola Štítného

Prosíme, nekontaktujte ředitelky výše uvedených škol. Potřebné dokumenty k zápisu obdržíte v dostatečném předstihu v naší MŠ. 

13.4.2021


 

Vážení rodiče, 

od 12.4. 2021 se MŠ otvírá k prezenčnímu

předškolnímu vzdělávání, vzhledem k aktuálním

mimořádným opatřením si Vás dovolujeme 

informovat o organizaci návratu dětí. 

 

 

KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ: 

 • děti, které mají povinné předškolní vzdělávání 
 • děti jejichž zákonní zástupci jsou: 
  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů 
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v §115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení 
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

VSTUP DO MŠ: 

Upozorňujeme, že osoby s příznakem infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příznaky infekčního onemocnění rozumíme: 

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací potíže ( nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem )
 • ztráta čichu a chuti
 • bolest v krku 
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ NEINVAZIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY: 

 • Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování.
 • K testování se může dostavit dítě tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 • Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. 

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZ 2x týdně - pondělí, čtvrtek - před zahájením výuky realizovat testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou - zákonným zástupcem. Na výsledky testu bude muset zákonný zástupce s dítětem čekat 15 min. Prosíme tedy o včasný příchod. 

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařízení izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit ( potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, sms ) Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. 

 

 

8.4.2021


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, KROMĚŘÍŽ, 
OSVOBODITELŮ 60

 

V termínu od 2. do 16.5.2021 proběhne 
zápis do mateřské školy. 

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisu mohou zákonní zástupci postupovat dle uvedených pokynů:

 

Dokumenty, které zákonný zástupce  osobně předloží nebo zašle jako přílohu: 

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ ( v sekci DOKUMENTY  )
 • Součástí žádosti je potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže  očkování podrobit pro kontraindikaci ( § 50 zákon o ochraně veřejného zdraví ). Tato povinnost se netýká dítěte, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání - starší 5-ti let. 
 • Rodný list dítěte - kopie

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: 

 • osobně po předchozí telefonické domluvě ( 573 337 651, 777 304 276
 • emailem podepsaným elektronickým podpisem zákonného zástupce ( ms.osvoboditelu@km-kromeriz.cz )
 • datovou schránkou ( edmktjw )
 • poštou - rozhodující je datum podání na poštu

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ředitelku školy ms.osvoboditelu@km-kromeriz.cz, 777 304 276.

 

9.3.2021


 

 

Vážení rodiče, od pondělí 8.3.2021 se mění mateřská škola pro děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému - Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, kontakt: ms.kollarova@ms-kromeriz.cz

8.3.2021


 

Vážení rodiče, na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26.2.2021 č.200 o přijetí krizového opatření, se omezuje provoz mateřských škol, od 1.3.2021 je Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů 60 - UZAVŘENA.

Provoz je usnesením omezen prozatím do 21.3.2021

Péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému, pracovníků kritické infrastruktury, bezpečnostních sborů a dalších vybraných profesí zajistí MŠ Spáčilova  ( karanténa ).

 

Dětem bude zasílána distanční výuka obvyklým způsobem

 

 

OŠETŘOVNÉ: Aktuální informace k ošetřovnému - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

 

V případě zájmu o školní stravovaní (za velmi specifických podmínek),  kontaktujte mne prosím prostřednictví emailu: ms.osvoboditelu@ms-kromeriz.cz. Na jarní prázdniny se tato možnost nevztahuje. 

27.2.2021


 

Vážení rodiče, stále se setkáváme s tím, že nemáte v době nemoci Vašeho dítěte odhlášené obědy. Upozorňujeme Vás, že strava je stále přihlášena a neodhlášená strava je strávníkovi započtena jako odebraná. Pro odhlášení obědů je nutné den předem nebo nejpozději ten samý den ráno do 6.15 hod. stravu odhlásit těmito způsoby:

1.na portále www.strava.cz

2.e-mailem sj.manesova@ms-kromeriz.cz

3.mob.tel. 733 139 673

Pokud Vám absence dítěte není dopředu známa, můžete první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout oběd v době od 10.30 hod. do 11.00 hod. v MŠ do vlastního jídlonosiče. Ostatní dny je nutné obědy odhlásit!!!

 

 

  

 

Milí rodiče, přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup

do nového roku.

Kolektiv zaměstnanců mateřské školy

 

Vážení rodiče, mateřská škola bude v období od 23.12.2020 do 3.1.2021 uzavřena. V novém roce se sejdeme 4.1.2021.

 

Ředitelka mateřské školy dne 24.9.2020 rozhodla o dočasném zrušení všech plánovaných akcí mimo školu a zrušení plánovaných akcí za přítomnosti rodičů a další veřejnosti, a to vzhledem k epidemiologické situaci na kroměřížsku. Děkujeme za pochopení.

 

Upozorňujeme rodiče a další osoby vstupující do mateřské školy, že od  10.9.2020 vstupuje v platnost povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách školky. Dětí v mš a zaměstnanců školky se tato povinnost netýká. Děkujeme za respektování tohoto nařízení.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velmi důrazně žádáme rodiče, aby veškeré respirační onemocnění (kašel, rýma, teplota) léčili doma a nevodili děti do MŠ.

V případě podezření na respirační onemocnění nebude dítě ráno přijato učitelkou do MŠ.

 

Informace naleznete také na:

                                                                          https://www.mesto-kromeriz.cz/

                                                                                       www.khszlin.cz

Info KHS.pdf

Základní zásady v období zvýšeného výskytu respirací.pdf